otrdiena, 2016. gada 12. janvāris

Pateicos!

Vairāk bildēs

Gads ir aizsteidzies platiem soļiem, ar no jauna iesāktiem un vēl turpināmiem darbiem, ar patīkamiem un iedvesmojošiem brīžiem, saņemot dāvinājumus visa gada garumā no saviem sadarbības partneriem. PATEICAMIES - sadarbības partneriem - novadniecei, dzejniecei Evai Dortānei, Dr.Valdai Buzijanei, Dr.Venjaminam Buzijanam, Dr.Laumai Purviņai, Dr.Rutai Muraškinai, Dr.Tatjanai Šaicānei, vecmātei Jekaterinai Loginai, etnogrāfiskajam ansamblim „Abrenīte”- vadītājai Albīnai Veinai, Viļakas folkloras kopai „Atzele” – vadītājai Annai Annuškānei, krievu dziesmu ansamblim „Sudaruška” – vadītājai Svetlanai Krasnokutskai, folkloras kopai „Egle” - vadītājai Inārai Sokirkai, Ingrīdai Mežalei, Astrīdai Zelčai, Svetlanai Ivanovskai, Renātei Piļeckai un Arvīdam Kurmim, Jurim Šaicānam, Birutai Narubinai, Ilgonim un Benitai Krištopāniem, Inārai un Arvīdam Rēdmaņiem, Ainai Dadžānei, Ņinai Dzanuškai, Marutai un  Ainim Brokāniem, Ivaram Loginam, Inārai Kokorevičai (Borisovā), Inesei Loginai, Tatjanai Hohlovai, Tamārai Semjonovai, Anitai Ločmelei, Vilim Bukšam, Vilhelmam Pužulim, Vinetai Zeltkalnei, Skaidrītei Krakopei, Ludmilai Kaufmann (Austrijā), LELB Daugavpils diecēzes bīskapam Eināram Alpem, Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas evaņģēliski luterisko draudžu mācītājam -Mārtiņam Vaickovskim, Viļakas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniecei - Intai Dortānei, prāvestam Staņislavam Kovaļskim, tēvam Ioanam, Borisam Semjonovam, priesterim Sergejam, misionāriem-Rutai un Kārlim, misionārēm -Ivankai (Ukraina), Dzintrai (Ilūkste), Dagmārai, Diānai un Baibai; Sandrai Šakinai, Antai Zeltiņai, Ingai Bukšai, zviedru sadarbības partneriem „Gnosjö hjälper” personīgi Dagnijai Dalbiņai, SIA „Ķira” – valdes priekšsēdētājam Jaroslavam Kozlovam, Anitai Upītei, Viļakas jauniešu centra aktīvistiem un personīgi Madarai Jeromānei, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Viļakas brigādei, Samariešu apvienībai Balvos, personīgi Karīnai Vecai, SIA „Vaduguns” saimei, SIA „BUTS”, Gulbenes filiāles vadītājai Sarmītei Deksnei, RPIVA Mg.sc.soc. Anitai Pētersonei un visiem tiem labajiem cilvēkiem, kas mūs ir atbalstījuši gan ar labiem vārdiem, gan ar labiem darbiem.

Lai šis brīnišķīgais laiks māca novērtēt šo mirkli, ieklausīties sirdsapziņā, mīlēt un darīt skaistākas līdzcilvēku dzīves.

Lai Laimīgs Jaunais 2016.gads!

Pateicībā - Viļakas sociālās aprūpes centra kolektīva vārdā vadītāja Ilze Šaicāne