Ziedojumi

  • AS SEB BANKA
Kods-UNLALV2X
LV60 UNLA 0050 0171 7847 1

  • AS SWEDBANK

Kods-HABALV22
LV18 HABA 0551 0342 9414 0MĒS SAKĀM PALDIES

         Visiem mūsu atbalstītājiem, kas 2013.gada garumā gan ar naudas, gan ar dažādu mantu ziedojumiem ir palīdzējuši Viļakas sociālās aprūpes centra klientiem.
         Čaklajām rokām, kas bezgala daudz darba stundu ziedojušas gan tieši izpalīdzot Viļakas sociālās aprūpes centra darbā, gan arī organizējot dažādus sarīkojumus.
         Novada folkloras kopām, dažādu reliģisko  konfesiju pārstāvjiem un visiem citiem māksliniekiem par regulāriem apmeklējumie, vizītēm, morālo atbalstu.
         Pensionāru apvienībai, pagastu pārvaldēm par ciemošanos un cienastiem.
         Visiem labajiem cilvēkiem, kuri ir ieguldījuši savu artavu aprūpes centra labklājības celšanā un iemītnieku dzīves kvalitātes nodrošināšānā.

Sadarbības partneriem „Gnosjö hjälper” personīgi Boo Clenow, Arne Svensson, personīgi Dagnijai Dalbiņai, z/s „Medņevas strautiņi”- īpašniecei Anitai Upītei, SIA „Ķira” – valdes priekšsēdētājam Jaroslavam Kozlovam, SIA „Litiņa” - vadītājai Lilitai Aleksānei, Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvam – vadītājai Ilzei Brokānei, Dr.Valdai Buzijanei, Venjaminam Buzijanam, Alevtinai Rezgalei, Laumai Purviņai, Rutai Muraškinai, Tatjanai Šaicānei, etnogrāfiskajam ansamblim „Abrenīte”- vadītājai Albīnai Veinai, Viļakas folkloras kopai „Atzele” – vadītājai Annai Annuškānei, krievu dziesmu ansamblim „Sudaruška” – vadītājai Svetlanai Krasnokutskai, Marjanam Locānam, Martai Dortānei, Ņinai Dzanuškai, Ingrīdai Mežalei, Astrīdai Zelčai, Svetlanai Ivanovskai, Renātei Piļeckai un Arvīdam Kurmim, Ilonai Bukšai, Initai Raginskai, Valentīnai Bratuškinai, Jurim un Svetlanai Šaicāniem, Birutai Narubinai, Ilgonim Krištopānam, Inārai un Arvīdam Rēdmaņiem, Mariannai Kokorevičai, Ainai Dadžānei, Ņinai Somovai, Ivaram Kokorevičam, Teresijai Mednei, Allai Kuiko, Asoļai Kalniņai, Jevģēnijai Keišai, Marikai Nikolajevai, Tatjanai Paškovai, Artai un Kristapam Stepiņiem, Dzintaram Kalniņam, Venerandai Ivanovai, Lūcijai Smuškovai, Ellai Šaškovai, Sandrai Dvinskai, Marutai Dzanuškai, Tamāra Semjonovai, Astrīdai Miķelei, Aija Zelčai, Gaļinai Ivanovskai, Vilim Bukšam, Ievai Homulenko, Andrim Zelčam, Normundam Orlovam, Skaidrītei Krakopei, Dainim Vēveram, Jānim Ņukšai, Mārtiņam Rēdmanim,  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Viļakas brigādei.