VSAC saistošie dokumenti

VIĻAKAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA
NOLIKUMS
Viļakā
                                                                                                                    Izdots saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
                                                                                                                    21.panta 1.daļas 8.punktu
                                                                                                                    41.panta 1.daļas 2.punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.     Viļakas sociālās aprūpes centrs (turpmāk tekstā VSAC) ir Viļakas novada Domes izveidota iestāde, kura nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām.
2.     VSAC lieto zīmogu ar Viļakas novada ģerboni un pilnu iestādes nosaukumu.
3.     VSAC darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu”, 2003.gada 3.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sociālo pakalpojumu sniedzēju darbību, kā arī saskaņā ar Viļakas novada pašvaldības lēmumiem, rīkojumiem, saistošajiem noteikumiem un šo Nolikumu.
4.     VSAC juridiskā adrese un atrašanās vieta ir Parka ielā 2, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583.
5.     VSAC darbojas Viļakas novada Domes tiešā pārraudzībā. VSAC reorganizē vai likvidē ar Viļakas novada Domes lēmumu.
6.     VSAC darbību finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem, valsts dotācijām, ieņēmumiem no sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī piesaistot citus finanšu avotus.
7.     Pildot savas funkcijas un uzdevumus, VSAC sadarbojas ar Viļakas novada Domi, pašvaldības nozaru pārvaldēm, iestādēm, citu novadu pašvaldībām, valsts institūcijām, fiziskām un juridiskām personām, sabiedriskām un starptautiskām organizācijām un to apvienībām.
2. Iestādes darbības mērķis, kompetence un uzdevumi

2.1. Iestādes darbības mērķi
       2.1.1. nodrošināt klientu pamatvajadzības – mājokli, diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma ar fiziska rakstura traucējumiem un pensijas vecumu sasniegušām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un, kuru dzīvesvieta deklarēta Viļakas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
        2.1.2. iespēju robežās nodrošināt pagaidu sociālo aprūpi personām darbspējīgā vecumā, kuras nonākušas krīzes situācijā vai atveseļošanās periodā pēc smagām slimībām un traumām.
2.2. VSAC kompetence
       2.2.1. nodrošināt klientiem tiesību aizsardzību un nepieciešamības gadījumā pārstāvēt klientu intereses valsts, pašvaldību iestādēs un citās iestādēs un institūcijās;
       2.2.2. veikt VSAC darbības analīzi, paškontroli, pilnveidot iestādes darbību.
       2.2.3. sniegt sociālos pakalpojumus citām pašvaldībām, saskaņā ar attiecīgo novadu pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem un ar VSAC vai Domes noslēgtajiem līgumiem;
       2.2.4. sadarboties un slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Nolikumā noteiktajā kārtībā;
       2.2.5. iegādāties, nomāt, saņemt bezatlīdzības lietošanā, īpašumā VSAC darbības nodrošināšanai nepieciešamo mantu;
       2.2.6. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;
       2.2.7. nodrošināt un kontrolēt normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības, darba drošības un darba aizsardzības jomā;
       2.2.8. apsaimniekot VSAC nodoto nekustamo īpašumu (nodrošinot siltumenerģijas, ūdens un kanalizācijas pieejamību);
2.3. VSAC uzdevumi
       2.3.1. nodrošināt klientu ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais aprīkojums, un sanitārajām telpām, kuras ir iekātotas atbilstoši klienta funkcionālajām vajadzībām;
       2.3.2. apgādāt klientu ar veļu, apģērbu, apaviem, higiēnas līdzekļiem un citu inventāru, nodrošinot to individuālo lietošanu;
2.3.3. organizēt racionālu ēdināšanu, ņemot vērā katras personas vecumu un veselības stāvokli;
2.3.4. nodrošināt reģistrāciju pie primārās veselības aprūpes ārsta (ģimenes ārsta) vai cita speciālist nepieciešamības gadījumā, jebkurā diennakts laikā sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību;
2.3.5. vajadzības gadījumā organizēt klientiem nokļūšanu līdz veselības aprūpes vai rehabilitācijas iestādēm un citām institūcijām;
2.3.6. sniegt klientam sociālos pakalpojums, nodrošinot to plānošanu, vadīšanu un koordinēšanu, ievērojot konfidencialitāti attiecībā pret klientu;
2.3.7. ievērot sociālo darbinieku ētikas kodeksu;
2.3.8. nodrošināt Sociālās aprūpes centrā dzīvojošo iespēju tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem;
2.3.9. nodrošināt iespēju klientiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem iesniegt sūdzības vai priekšlikumus par VSAC darbu un sociālo pakalpojumu kvalitāti;
2.3.10. pēc klienta vēlēšanās organizēt viņa garīgo aprūpi, atbilstoši konfesionālajai piederībai;
2.3.11. nepieciešamības gadījumā organizēt palīdzību klienta individuālo sociālo problēmu risināšanā;
2.3.12. organizēt VSAC maksas pakalpojumus, saskaņā ar Viļakas novada pašvaldības apstiprinātajiem tarifiem.

3. Iestādes struktūra
3. 1. VSAC darbu nodrošina
     3.1.1. administrācija;
     3.1.2. klientu aprūpes personāls;
     3.1.3. ēdināšanas personāls.
3. 2. VSAC darbu vada
     3.2.1. VSAC darbību vada iestādes vadītāja, kas rīkojas saskaņā ar likumiem normatīvajiem aktiem, MK noteikumiem un VSAC Nolikumu.
     3.2.2. VSAC vadītāju pieņem darbā un atbrīvo Viļakas novada Dome;
     3.2.3. VSAC vadītāja savas kompetences ietvaros un saskaņā ar šo Nolikumu:
·        vada un organizē VSAC administratīvo darbu, nodrošinot iestādes nepārtrauktību;
·        nosaka VSAC darbinieku kompetenci un atbildību;
·        pieņem un atbrīvo VSAC darbiniekus;
·        nodrošina VSAC personāla vadību;
·        atbild par VSAC piešķirtā finansējuma izmantošanu, atbilstoši Viļakas novada Domes apstiprinātajai ieņēmumu un izdevumu tāmei, nodrošinot racionālu budžeta līdzekļu izlietojumu;
·        sniedz Viļakas novada domes izpilddirektoram un atbildīgajiem darbiniekiem nepieciešamo informāciju un priekšlikumus par VSAC darbības jautājumiem;
·        pieņem lēmumus, rīkojumus par VSAC darbības jautājumiem;


4.Personas uzņemšanas, uzturēšanas un izrakstīšanas
kārtība iestādē

4.1.   VSAC tiek uzņemtas pensijas vecuma personas un pilngadīgas personas ar I un II grupas invaliditāti, kuras vecuma, funkcionālo vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt un, kurām dzīvesvieta deklarēta Viļakas novada administratīvajā teritorijā.
4.2.   VSAC sociālos pakalpojumus var saņemt krīzēs nonākušas personas darbspējīgā vecumā, kā arī personas no citām pašvaldībām, ja iestādē ir brīvas vietas un attiecīgā pašvaldība par personai sniegtajiem pakalpojumiem veic apmaksu pilnā apmērā.
4.3.   VSAC klienti tiek uzņemti uz noteiktu laiku (pagaidu sociālā aprūpe līdz 12 mēneši) vai uz pastāvīgu laiku.
4.4.   Ilgstošas sociālas aprūpes pakalpojumu saņemšanai VSAC persona iesniedz šādus dokumentus:
4.4.1.         personas rakstisku iesniegumu;
4.4.2.         ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību;
4.4.3.         invalīda un/vai pensionāra apliecības kopiju;
4.4.4.         personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;
4.4.5.         personu apliecinoša dokumenta kopija - pases kopija;
4.4.6.         personas ienākumu apliecinošus dokumentus;
4.4.7.         personas likumīgo apgādnieku ienākumus apliecinošus dokumentus, ja pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;
4.4.8.         sociālā dienesta lēmumu par sociālā pakalpojuma nepieciešamību, kurā uzrādās:
4.4.8.1.nepieciešamība ievietot personu VSAC;
4.4.8.2.līgumslēdzēju puses (maksātāji); Ja ievietošanas brīdī lēmums nav pieņemts, personas uzņemšana VSAC notiek uz garantijas vēstules pamata;
4.4.8.3.Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk tekstā VSAA) izziņa par pensijas apmēru.
Personas uzņemšana
4.5. Personu uzņemšana ir reģistrēta personu uzskaites žurnālā.
4.6. Uzņemot personu VSAC, tiek noslēgts līgums par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu un to apmaksas kārtību:
4.6.1. ja klienta par saņemto pakalpojumu maksā pilnā apmērā saskaņā ar Sociālā dienesta lēmumu par sociālo pakalpojumu apmaksu, tad VSAC vadītājs un klients noslēdz divpusējo līgumu;
4.6.2. ja klients pats nespēj samaksāt par pakalpojumu, tad par pakalpojumu maksā viņa apgādnieks vai radinieki. Šajā gadījumā starp klientu, viņa apgādnieku vai radinieku un VSAC noslēdz trīspusēju līgumu;
4.6.3. ja klienta apgādnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu, par pakalpojumu maksā tā pašvaldība, kura ir pieņēmusi lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību. Šajā gadījumā starp klientu, pašvaldību un VSAC noslēdz trīspusēju līgumu;
4.6.4. ja klienta apgādnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav atzīts par trūcīgu, bet viņa rīcībā esošie līdzekļi nav pietiekoši, lai samaksātu par pakalpojumu, tad apgādnieks maksā daļu no pakalpojuma maksas un pārējo sedz pašvaldība, kura ir pieņēmusi.
4.7. Katrai VSAC uzņemtajai personai iekārto personas lietu, kurā tiek iekļauti šādi dokumenti:
4.7.1.Sociālā dienesta lēmums par pakalpojuma piešķiršanu;
4.7.2.pakalpojuma saņemšanas pamatojums (iesniegums);
4.7.3.invaliditātes apliecinoša dokumenta kopija;
4.7.4.izziņa no VSAA par invaliditātes vai pensijas vecuma pensijas apmēru;
4.7.5.personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte;
4.7.6.līgums par sociālo pakalpojumu samaksas kārtību, līguma grozījumi vai papildinājumi;
4.7.7.pases kopija.
4.8. Persona, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, ar vadītāja piekrišanu var atstāt VSAC uz laiku ne ilgāk kā uz 1 mēnesi gadā, norādot faktisko atrašanās vietas adresi, tālruņa numuru.
4.8.1.šajā personas prombūtnes laikā, personai ir jāsedz visas uzturēšanās izmaksas VSAC, izņemot ēdināšanas pakalpojumus;
4.8.2.VSAC neapmaksā ceļa un uzturēšanas izdevumus ārpus iestādes.
Personas izrakstīšana
4.9. Personas izrakstīšanu no VSAC noformē VSAC vadītājs ar rīkojumu.
4.10. No VSAC personu izraksta:
4.10.1.pēc personas rakstiska iesnieguma, ja tā vēlas dzīvot pastāvīgi ārpus iestādes vai pāriet dzīvot uz citu sociālās aprūpes institūciju;
4.10.2.ja personu, kura saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nedrīkst dzīvot attiecīgajā sociālajā aprūpes institūcijā, pārvieto uz atbilstošu sociālās aprūpes institūciju vai specializētu ārstniecības iestādi;
4.10.3.ja personai atkārtotā pārbaudē nav pagarināta invaliditāte vai noteikta trešā invaliditātes grupa un persona nav sasniegusi pensijas vecumu;
4.10.4.ja persona sistemātiski pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus vai ar savu uzvedību apdraud citu klientu vai darbinieku veselību un dzīvību;
4.10.5.personu, kurai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami Sociālās aprūpes centra pakalpojumi un tos var nomainīt ar pakalpojumiem dzīvesvietā.
4.10.6.personas nāves gadījumā.
4.11. Ja personu izraksta no VSAC, personas rīcībā nodotais apģērbs jānodod atpakaļ, personisko apģērbu, kā arī tai piederošās mantas un dokumentus izsniedz šai personai. 
4.12. Neizmantoto naudu par uzturēšanos VSAC izmaksā Viļakas novada kasē no iestādes budžeta personai, vai nāves gadījumā - personas radiniekiem.

5.      VSAC darbības uzraudzība

5. VSAC darbības uzraudzību veic Viļakas novada Dome:
5.1.lemj par VSAC izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu;
5.2.lemj par VSAC Nolikuma apstiprināšanu un grozījumiem;
5.3.lemj par finanšu līdzekļu piešķiršanu;
5.4. lemj par VSAC vadītāja iecelšanu vai atbrīvošanu no amata, nosakot tā amatalgu, kā arī lemj par disciplinārsodu piemērošanu iestādes vadītājai;
5.5.nosaka VSAC darbinieku atalgojumu;
5.6.izvērtē VSAC darbības rezultātus, pieprasa VSAC vadītājai jebkuras ziņas par iestādes darbību;
5.7.lemj par VSAC sniegto maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu;
5.8.veic normatīvajos aktos noteiktās darbības.

6. VSAC manta un finanšu līdzekļi

6.1. VSAC finansē maksājumi par personu uzturēšanos Sociālās aprūpes centrā (ievietoto klientu pensijas 90 %) un apstiprinātais maksājums no savstarpējiem norēķiniem par klienta uzturēšanos no attiecīgās pašvaldības.
6.2. VSAC var būt citi ieņēmumi, kas izlietojami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdzekļi, kas iegūti veicot saimniecisko darbību un sniedzot maksas pakalpojumus.


7. Pārejas noteikumi

7.1. Ar šā nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Viļakas novada 22.04.2009. apstiprinātais sociālās aprūpes centra nolikums.


Viļakas novada domes priekšsēdētājs                                         S.MaksimovsViļakas sociālās aprūpes centra iemītnieku iekšējās kārtības
NOTEIKUMI

1.Iemītniekiem jāievēro

1.1.Noteikts diennakts režīms atbilstoši, izstrādātai kārtībai, kas ir pastiprināta ar sociālās aprūpes                        centra vadītājas  parakstu.
1.2.Fizisko iespēju robežās pašapkalpošanās.
1.3.Jāuztur kārtībā savas istabas, kopējās lietošanas telpas un sanitārie mezgli (t.i. tualetes, dušas 
      telpas u.c.).
 1.4.Saudzīgi jāizturas pret istabās un kopējās lietošanas telpās atrodošos inventāru. Inventāra       bojāšanas vai pazušanas gadījumā par notikušo nekavējoties jāziņo aprūpes centra vadītājai vai sociālajam aprūpes darbiniekiem.
1.5. Regulāri vēdināt dzīvojamās telpas.
1.6. Apģērbu, apavus un citas personīgi lietojamās mantas kārtīgi novietot sienas skapī vai vietā, kur ir tas norādīts.
   1.6.1.Izsniegto apģērbu, veļu, apavus un citas personīgā lietošanā izsniegtās mantas saudzēt un uzturēt priekšzīmīgā kārtībā (tīras):
1.6.2.apģērba maiņa notiek pie veļas mazgātājas, nododot veco (nolietoto) apmaiņā pret  jauno;
1.6.3.savlaicīgi nomainīt personīgo un gultas veļu;
1.6.4.sekot savam ārējam izskatam,
1.6.5.ārpus savas istabas - būt tīri un pieklājīgi apģērbtam virsdrēbēs.
     1.7.Pakļauties medicīnas darbinieku rīkojumiem sanitāro normu ievērošanā.
     1.8.Pakļauties administrācijas, sociālās aprūpes un aprūpes personāla rīkojumiem.
     1.9.Būt laipniem un pieklājīgiem ar citiem centra iemītniekiem, personālu un centra               apmeklētājiem (ciemiņiem).
     1.10.Saudzēt puķes un apstādījumus centra teritorijā, piedalīties apkārtnes un sakopšanas talkās.
     1.11.I un II stāva iemītniekiem - ēdiena gatavošanu veikt tikai sadzīves telpās. Pārtikas uzglabāšanai  
 izmantot ledusskapjus.
1.12.Ciemiņu apmeklēšanas laiks centrā:
·          Laika posmā no 1.marta līdz 30.septembrim – no plkst. 8.00 līdz 20.00
·          Laika posmā no 1.oktobra līdz 1.martam - no plkst. 9.00 līdz 18.00

1.13.Pēc plkst.20.00 centra iemītniekiem jāatrodas aprūpes centra teritorijā.
1.14.Ieteicams personas apliecinošus dokumentus (pases) uzglabāt seifā pie centra vadītājas.
1.15.Medikamentu lietošana - saskaņojot ar medicīnas personālu.
1.16.Centra iemītniekiem, kuri pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus, ir pienākums sniegt rakstisku paskaidrojumu par savu rīcību aprūpes centra vadītājai, un klientu rīcība var tikt apspriesta Viļakas novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā.

2.Dienas kārtība aprūpes centrā

 2.1.Centrā ir noteikts nakts miers no plkst. 23.00 – 7.00
2.2.Nakts miera laikā iemītniekiem jāievēro klusums personas atpūtai. Naktī koridoros un tualetes  telpās tiek ieslēgts dežūrapgaismojums.
2.3.Centra ārdurvis tiek aizslēgtas nakts miera laikā.
2.4.Centrā ir trīsreizēja ēdināšana.
2.5. Ēdamzālē iemītniekiem ir jāierodas atvēlētajā laikā, kas norādīts pie ieejas ēdamzālē.
2.6.Centra iemītnieki, izņemot tos, kuriem veselības stāvoklis neatļauj patstāvīgi pārvietoties, ēd ēdamzālē.

3.Sociālās aprūpes centra dzīvojošo iemītnieku tiesības

      3.1.Izstāties no sociālās aprūpes centra pēc paša vēlēšanās, ja ir spējīgs nodrošināt sev eksistences  līdzekļus un dzīvojamo platību (par savu lēmumu iepriekš informējot sava pagasta pašvaldības sociālo dienestu).
3.2.Izstāties no sociālās aprūpes centra, ja radinieki iemītnieku ņem savā apgādībā.
3.3.Rakstiski vai mutiski vērsties pie administrācijas, iesniegt sūdzības, priekšlikumus un  ierosinājumus.
      3.4.Tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem noteiktā apmeklējuma laikā.
3.5.Apmeklēt baznīcu, kultūras pasākumus, kas notiek pakalpojuma sniegšanas vietā vai kurus organizē pakalpojuma sniedzējs.
3.6.Saņemt atbilstoši vajadzībām nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus (iespēju robežās).
3.7.Saņemt veselības aprūpi.
3.8.Iemītniekiem pēc nepieciešamības tiek nodrošināta ģimenes ārsta apskate.
3.9.Saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību.
      3.10.Ēdināšanu, ne retāk kā trīs reizes dienā atbilstoši veselības stāvoklim.
      3.11.Apģērbu, apavus atbilstoši laika apstākļiem un sezonai, to mazgāšanu un uzturēšanu lietošanas  kārtībā.
3.12.Sociālās aprūpes centra iemītniekam, kuram piešķirta likumā noteiktā pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, naudas summa, kas paliek tās rīcībā pēc nodaļas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma samaksas, nedrīkst būt mazāka par 10 procentiem no šīs personas pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra.


4.Aprūpes centrā nav atļauts

4.1.Ienest, tirgot, uzglabāt un lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas centrā un tam piederošajā teritorijā.
4.2.Nav atļauts pielietot agresīvu rīcību, kas apdraud savu un citu personu veselību vai dzīvību.
4.3.Lietot rupjus, necenzētus, personiski aizskarošus vārdus pret darbiniekiem, citiem centra iemītniekiem un apmeklētājiem (ciemiņiem).
4.4.Smēķēt istabiņās un koplietošanas telpās.
4.5.Pēc plkst.23.00 iemītnieki nedrīkst skaļi klausīties radio vai skatīties televizoru, ja tas traucē pārējiem iemītniekiem.
4.6.Bez administrācijas atļaujas izmitināt radiniekus un svešas personas.
4.7.Centra telpās turēt dzīvniekus, kā arī ienest vai ielaist dzīvniekus no ielas.
4.8.Personīgā lietošanā izsniegto inventāru dot citiem, pārdot, sabojāt vai iznīcināt.
4.9.Istabiņās gatavot ēdienus. Lietot elektroplītis, dažādas apsildāmās ierīces un pašizgatavotas elektroierīces.
4.10.Istabiņās mazgāt un žāvēt veļu.
4.11.Ēdienu uzglabāt nakts skapīšos ilgāk par 2 stundām.
4.12.Iznest traukus no ēdamzāles.
4.13.Centra telpās nodarboties ar sektu aktivitātēm un speciālas literatūras izplatīšanu.
4.14.Spļaut uz grīdas, slaucīt rokas aizkaros, mest nederīgus priekšmetus ārā pa logu.
4.15.Mest ārā pa logu ēdienu centra teritorijā staigājošiem dzīvniekiem un putniem.
4.16.Nesaskaņojot ar medicīnas personālu apmeklēt ārstus, pieteikt vizītes un citus jautājumus, kas 
  saistīti ar medicīnu.
4.17.Pieņemt alkoholiskos dzērienus un bojātus produktus no apmeklētājiem (ciemiņiem).
4.18.Centra iemītnieki par alkoholisko dzērienu lietošanu un smēķēšanu aprūpes centra telpās ir sodāmi, atbilstoši spēkā esošai administratīvai likumdošanai. Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpums tiek fiksēts aktā (protokolā), kurš pievienojams klienta lietai.
 4.19.Centra iemītniekiem nav atļauts atstāt patvaļīgi centra teritoriju, nenorādot savu ciemošanās    vietu.
5.Kārtība, kādā klienti atstāj/tiek izslēgti no aprūpes centra

5.1.Par savu nodomu atstāt aprūpes centru iemītniekam jābrīdina sociālais aprūpes centra vadītāja vai centra sociālais darbinieks:
5.1.1.atstājot sociālās aprūpes centru līdz 12 stundām – saskaņo ar aprūpētāju, veicot ierakstu  apmeklētāju reģistrācijas žurnālā;
         5.1.2.atstājot sociālās aprūpes centru vairāk nekā uz 12 stundām – saskaņo ar sociālās aprūpes centra vadību vai aprūpētāju (iesniegums, kurā norādīta atrašanās vieta, laiks un kontakttālrunis).
5.2.Sociālās aprūpes centra iemītnieks, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu (kurā tiek norādīts persona, kura uzņemas aprūpi - dzīves vieta, vārds, uzvārds un tālruņa numurs) var atstāt sociālās aprūpes centru uz laiku līdz vienam mēnesim.
5.3.Sociālās aprūpes centrs neapmaksā ceļa un uzturēšanās izdevumus ārpus ilgstošās sociālās aprūpes institūcijas.
5.4.Ja sociālās aprūpes centra iemītnieks ar savu rīcību apdraud savu vai citu iemītnieku, vai darbinieku veselību vai dzīvību, personāls, informējot administrāciju, pieņemt lēmumu par iemītnieka izolēšanu (uz 24 stundām).


6.Sociālās aprūpes centra administrācija ir tiesīga

6.1.Par sistemātisku iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu sociālās aprūpes centra administrācija ir tiesīga:
6.1.1.izteikt mutisku piezīmi, rājienu;
6.1.2.izteikt rakstiski brīdinājumu vai rājienu ar vadītājas rīkojumu, to glabāt personas lietā;
6.1.3.iemītnieka lietu izskatīt Sociālās komitejas sēdē;
6.1.4.pieaicināt ārstu/speciālistu papildus veselības pārbaudei;
6.1.5.izsaukt policiju;
6.1.6.nepieciešamības gadījumā izolēt (izstrādāta kārtība);
6.2.Izrakstīt no sociālās aprūpes centra, informējot par to sociālo dienestu un attiecīgo pašvaldību.
 6.3.Ja gada laikā trīs reizes izteikts rājiens par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu sociālās aprūpes centrs ir tiesīgs pārtraukt līgumu ar iemītnieku (paziņojot par to pagasta pašvaldības sociālajam darbiniekam).
 6.4.Ja iemītnieks atkārtoti lieto alkoholu un dzīvo vienvietīgajā istabiņā, lietošanas tiesības uz to tiek zaudētas un tiek pārvests uz divvietīgo vai trīsvietīgo istabiņu.
6.5. Nepieciešamības gadījumā iemītniekam ierobežot tiesības brīvi pārvietoties, lai aizsargātu viņa un citu personu tiesības un drošību.
 6.6.Sociālās aprūpes centra administrācijai ir tiesības izmaksāt pensijas darba nedēļas sākumā, ja pensiju izmaksāšanas datums iekrīt piektdien, sestdien, svētdien vai svētku dienā.
 6.7.Sociālās aprūpes centra administrācijai un visiem sociālās aprūpes centra darbiniekiem ir tiesības izņemt pie iemītniekiem un apmeklētājiem (ciemiņiem) atrasto alkoholu vai citas apreibinošas vielas, par ko tiek sastādīts izņemšanas aktu.
 6.8.Aprūpētājai ir tiesības, uz aizdomu pamata, par apreibinošu vielu piegādi sociālās aprūpes centrā, pieaicinot 2 lieciniekus, lūgt iemītniekiem, ciemiņiem uzrādīt somu un kabatu saturu, lai izslēgtu alkohola piegādi sociālās aprūpes centrā.
6.9.Ar rīkojumu izveidot komisiju, kas kontrolēs izņemtā alkohola iznīcināšanu, par to sastādot aktu, un pieaicinot klāt arī paša alkohola īpašnieku. Izņemtais alkohols tiek iznīcināts vienu reizi trijos mēnešos.
6.10.Gadījumā, ja iemītniekam līgums par atrašanos sociālās aprūpes centrā ir noslēgt uz noteiktu laiku, pēc līguma darbības laika alkohols tiek atgriezts īpašniekam, par ko tiek sastādīts akts.

  
Sastādīja Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze ŠAICĀNE
VIĻAKAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA
ĒTIKAS KODEKSS
Vispārīgie nosacījumi
Viļakas Sociālās aprūpes centrs (turpmāk tekstā VSAC) veic tai uzticētās funkcijas, sniedzot pakalpojumus atbilstoši savai profesionālai kompetencei, sabiedrības interesēm un ētiskajām prasībām.
VSAC Ētikas kodeksa (turpmāk - Kodekss) mērķis ir definēt pamatprincipus, kas ļautu izvērtēt rīcības ētiskumu un pamatotību. Kodekss ietver profesionālās ētikas un uzvedības principus, normas un ieteikumus, kuru ievērošana veicina VSAC pozitīva tēla veidošanu sabiedrībā un sekmē VSAC mērķu sasniegšanu. Kodeksā iekļautie principi, normas un ieteikumi ir saistoši VSAC amatpersonām un darbiniekiem neatkarīgi no ieņemamā amata un darba attiecību ilguma (turpmāk - Darbinieki). Kodeksa ētiskā vērtība ir ētiskie standarti, kuri orientē VSAC Darbiniekus godprātīgai rīcībai un kuri veido VSAC kultūru.
Ētiskas rīcības pamatprincipi
Neatkarība un Neitralitāte
·        Darbinieks ir neatkarīgs un neitrāls savā rīcībā, lēmumos un spriedumos, ievēro Latvijas Republikas Satversmi, normatīvos aktus, VSAC iekšējos normatīvos aktus un Kodeksa pamatprincipus.
·        Darbinieks savā profesionālajā un lēmumu pieņemšanā ir patstāvīgs un neatkarīgs, neietekmējas no piederības partijām, politiskām kustībām un organizācijām, norobežojas no personīgajām interesēm un ārējās ietekmes (citu fizisku un juridisku personu, personu apvienību, politisku, reliģisku vai sociālo grupu interesēm).
·        Neitralitātes ievērošana ir priekšnosacījums VSAC pozitīvā tēla veidošanai sabiedrībā.
Taisnīgums un Objektivitāte
·        Darbinieks rīkojas taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot labvēlību vai nepiešķirot nepamatotas privilēģijas kādai no tām.
·        Taisnīgums ir savstarpējo attiecību norma katram Darbiniekam.
·        Objektīva vērtējuma pamatā ir cilvēka rīcība un tās sekas, nevis viņa personība un nodomi.
·        Darbiniekam ir augsta tiesiskā apziņa, viņš rīkojas profesionāli saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem.
·        Jautājumu izskatīšana notiek pēc būtības un objektīvi.
·        Precizitāte pret kolēģiem, klientiem un sabiedrību kopumā ir cieņas un uzmanības izpausme.
Atklātība un Lojalitāte
·        Darbinieks savād darbībā saskaņā ar ārējiem un VSAC iekšējiem normatīvajiem aktiem ievēro atklātību pret sabiedrību. Nav pieļaujama prettiesiskas rīcības slēpšana vai atbalstīšana.
·        Ar profesionālo darbību saistītajos publiskajos izteikumos darbinieks paskaidro, vai viņš pauž savu personisko vai VSAC viedokli. VSAC viedoklim jābūt saskaņotam ar VSAC vadību.
·        Darbinieki ar savu attieksmi, vārdiem un uzvedību ir atbildīgi par VSAC tēlu sabiedrībā.
·        Darbiniekam jābūt lojālam pret VSAC un jāievēro tās darbības mērķi un pamatvērtības.
·        Saskarsmē ar citām personām jāizturas ar cieņu, respektējot profesionālās prasības un likumiskās intereses.
Konfidencialitāte
Darbinieks informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus, nedrīkst prettiesiski izpaust vai izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu, tajā skaitā, lai vērstos pret kādu personu, institūciju, vai citādi izmantot privātās interesēs.
Proporcionalitāte
·        Darbinieks, pildot savus pienākumus, pauž vienlīdzību pret visiem klientiem, neizrādot nevienam īpašu labvēlību un nepieļaujot nekādas privilēģijas un izņēmumus, ja tie nav paredzēti normatīvajos aktos.
·        Darbiniekam, pildot darba pienākumus, jānodrošina, ka piemērojamie līdzekļi ir proporcionāli sasniedzamajiem mērķiem.
·        Pieņemot lēmumus un sniedzot pakalpojumus klientiem, VSAC Darbiniekiem jārīkojas nekaitējot vispārējām sabiedrības interesēm un ievērojot privātpersonu likumīgās intereses.
Ētiska uzvedība
·        Darbiniekam jābūt pieklājīgam un korektam attiecībās ar kolēģiem, VSAC klientiem un sabiedrību. Darbinieks nepieļauj savu kolēģu un klientu goda vai cieņas aizskaršanu. Darbinieks nav augstprātīgs un autoritārs attiecībās ar kolēģiem, ņem vērā citu viedokli un to profesionāli izvērtē.
·        Darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību profesionālo pienākumu izpildē, un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos.
·        Darbiniekam jābūt pieejamam un laipnam attiecībās ar VSAC klientiem un sabiedrību. Atbildot uz korespondenci, telefona zvaniem un e-pastu, Darbiniekiem jāmēģina cik vien iespējams būt izpalīdzīgiem un atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Ja Darbinieks nevar savu darba pienākumu ietvaros atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, viņam jānorāda cits Darbinieks vai institūcija, kas ir kompetenta attiecīgā jautājuma risināšanā.
·        Darbinieki atturas tieši vai netieši pieņemt jebkādas dāvanas, atlaides, izklaides piedāvājumus, labvēlības vai pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanai, ja tās var ietekmēt vai radīt šaubas par kāda darba pienākuma vai uzdevuma izpildes, vai VSAC darbības objektivitāti.
·        Darbinieki atturas no blakus darbiem un amatu savienošanas, ja tie var radīt aizdomas par potenciāliem, šķietamiem vai reāliem interešu konfliktiem, kas traucē VSAC uzdevumu veikšanai un funkciju īstenošanai.
·        Darbinieki neiesaistās komercdarbībā, kas var izraisīt interešu konfliktu.
·        Darbinieki lieto VSAC īpašumu iespējami ekonomiski un racionāli, neļauj to savtīgi izmantot citām personām. Darbinieki ierobežo interneta, tālruņa sakarus u.tml. resursus ar darba pienākumu izpildi nesaistītām vajadzībām.
Tiesības un pienākumi
Katram Darbiniekam ir tiesības:
·        pieņemt patstāvīgus lēmumus vai piedalīties lēmumu pieņemšanā atbilstoši profesionālajai un amata kompetencei;
·        brīvi izteikt un argumentēti aizstāvēt viedokli atbilstoši profesionālajai un amata kompetencei;
·        saņemt adekvātu padarītā darba novērtējumu un cieņpilnu attieksmi;
·        uz privātās dzīves neaizskaramību.
Katram Darbiniekam ir pienākumi:
·        risināt problēmas un uzklausīt citu uzskatus savstarpējās cieņas, atklātības, sapratnes un koleģialitātes gaisotnē.
·        ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas kā darba laikā, tā ārpus tā. Apzināties, ka katra atsevišķa Darbinieka uzvedība un rīcība veido VSAC kopējo tēlu sabiedrībā;
·        ievērot profesionālo etiķeti un darba kultūru. Ar korektu uzvedību, ārējo izskatu un stāju veicināt sabiedrības uzticēšanos VSAC;
·        veicināt koleģiālas savstarpējās attiecības;
·        konstruktīvi risināt konfliktus;
·        neiesaistīties intrigās, dažādu destruktīvu grupējumu veidošanā kolektīvā;
·        neizmantot savtīgos nolūkos koleģiālās, padotā un vadītāja attiecības, kolēģu nekompetenci, kļūdas vai pieredzes trūkumu;
·        informēt kolēģus par profesionāli aktuālām tēmām un dalīties pieredzē, kas var būt noderīga arī citiem darbiniekiem;
·        godīgi atzīt neētisku rīcību un labot savas kļūdas.
Vadītājam un vadītājiem (nodaļu) ir pienākumi:
·        informēt padotos par turpmāko rīcību un attīstības perspektīvām;
·        sniegt Darbiniekiem darbam nepieciešamo un citu aktuālo informāciju;
·        veicināt Darbinieku profesionālo un personības izaugsmi;
·        atbalstīt Darbinieka radošo pieeju un iniciatīvu;
·        Darbinieka kļūdaino rīcību pārrunāt ar šo Darbinieku individuāli.
Noslēguma jautājumi

  • Kodeksu ar rīkojumu apstiprina VSAC vadītāja.
  • Visi VSAC Darbinieki tiek iepazīstināti ar Kodeksu.
  • Sūdzības par Kodeksā noteikto normu pārkāpumiem izskata VSAC Ētikas komisija saskaņā ar tās nolikumu.
  • Ja netiek ievērotas Kodeksa normas vai ir ieteikumi Kodeksa izmaiņām, jebkurš Darbinieks var vērsties Komisijā ar iesniegumu, tās nolikumā noteiktajā kārtībā.
  • Par izmaiņām Kodeksā lemj Ētikas komisija.
  • Izmaiņas Kodeksā ar rīkojumu apstiprina VSAC vadītāja.