Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi

Viļakas sociālās aprūpes centrā uzņem pensijas vecumu sasniegušās personas un I, II grupas invalīdus no 18 gadu vecuma, kuriem nepieciešama pastāvīga vai pagaidu sociāla un medicīniska aprūpe.
Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” un Ministru kabineta Noteikumi Nr. 288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” (Publicēts: Vēstnesis, 23.04.2008.).

Persona, iestājoties, iesniedz šādus dokumentus:
• iesniegumu;
• pasi;
• invaliditāti apliecinošu dokumentu / ja ir/;
• VSAA izziņu par faktiski izmaksātajām pensiju/atlīdzību/pabalstu summām;
• izziņu par deklarēto dzīvesvietu;
• medicīniskās dokumentācijas veidlapu Nr. 027/u;
• lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību un kas sedz starpību starp 90% pensiju,
ieskaitot piemaksu pie pensijas, un noteikto uzturmaksu;
• personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti.Viļakas sociālās aprūpes centrā noteiktā mēnešmaksa par aprūpes  pakalpojumiem ir 376.82 EUR.