Nolikums

VIĻAKAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA
NOLIKUMS
Viļakā
                                                                                                                    Izdots saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
                                                                                                                    21.panta 1.daļas 8.punktu
                                                                                                                    41.panta 1.daļas 2.punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.     Viļakas sociālās aprūpes centrs (turpmāk tekstā VSAC) ir Viļakas novada Domes izveidota iestāde, kura nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām.
2.     VSAC lieto zīmogu ar Viļakas novada ģerboni un pilnu iestādes nosaukumu.
3.     VSAC darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu”, 2003.gada 3.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sociālo pakalpojumu sniedzēju darbību, kā arī saskaņā ar Viļakas novada pašvaldības lēmumiem, rīkojumiem, saistošajiem noteikumiem un šo Nolikumu.
4.     VSAC juridiskā adrese un atrašanās vieta ir Parka ielā 2, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583.
5.     VSAC darbojas Viļakas novada Domes tiešā pārraudzībā. VSAC reorganizē vai likvidē ar Viļakas novada Domes lēmumu.
6.     VSAC darbību finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem, valsts dotācijām, ieņēmumiem no sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī piesaistot citus finanšu avotus.
7.     Pildot savas funkcijas un uzdevumus, VSAC sadarbojas ar Viļakas novada Domi, pašvaldības nozaru pārvaldēm, iestādēm, citu novadu pašvaldībām, valsts institūcijām, fiziskām un juridiskām personām, sabiedriskām un starptautiskām organizācijām un to apvienībām.
2. Iestādes darbības mērķis, kompetence un uzdevumi

2.1. Iestādes darbības mērķi
       2.1.1. nodrošināt klientu pamatvajadzības – mājokli, diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma ar fiziska rakstura traucējumiem un pensijas vecumu sasniegušām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un, kuru dzīvesvieta deklarēta Viļakas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
        2.1.2. iespēju robežās nodrošināt pagaidu sociālo aprūpi personām darbspējīgā vecumā, kuras nonākušas krīzes situācijā vai atveseļošanās periodā pēc smagām slimībām un traumām.
2.2. VSAC kompetence
       2.2.1. nodrošināt klientiem tiesību aizsardzību un nepieciešamības gadījumā pārstāvēt klientu intereses valsts, pašvaldību iestādēs un citās iestādēs un institūcijās;
       2.2.2. veikt VSAC darbības analīzi, paškontroli, pilnveidot iestādes darbību.
       2.2.3. sniegt sociālos pakalpojumus citām pašvaldībām, saskaņā ar attiecīgo novadu pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem un ar VSAC vai Domes noslēgtajiem līgumiem;
       2.2.4. sadarboties un slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Nolikumā noteiktajā kārtībā;
       2.2.5. iegādāties, nomāt, saņemt bezatlīdzības lietošanā, īpašumā VSAC darbības nodrošināšanai nepieciešamo mantu;
       2.2.6. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;
       2.2.7. nodrošināt un kontrolēt normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības, darba drošības un darba aizsardzības jomā;
       2.2.8. apsaimniekot VSAC nodoto nekustamo īpašumu (nodrošinot siltumenerģijas, ūdens un kanalizācijas pieejamību);
2.3. VSAC uzdevumi
       2.3.1. nodrošināt klientu ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais aprīkojums, un sanitārajām telpām, kuras ir iekātotas atbilstoši klienta funkcionālajām vajadzībām;
       2.3.2. apgādāt klientu ar veļu, apģērbu, apaviem, higiēnas līdzekļiem un citu inventāru, nodrošinot to individuālo lietošanu;
2.3.3. organizēt racionālu ēdināšanu, ņemot vērā katras personas vecumu un veselības stāvokli;
2.3.4. nodrošināt reģistrāciju pie primārās veselības aprūpes ārsta (ģimenes ārsta) vai cita speciālist nepieciešamības gadījumā, jebkurā diennakts laikā sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību;
2.3.5. vajadzības gadījumā organizēt klientiem nokļūšanu līdz veselības aprūpes vai rehabilitācijas iestādēm un citām institūcijām;
2.3.6. sniegt klientam sociālos pakalpojums, nodrošinot to plānošanu, vadīšanu un koordinēšanu, ievērojot konfidencialitāti attiecībā pret klientu;
2.3.7. ievērot sociālo darbinieku ētikas kodeksu;
2.3.8. nodrošināt Sociālās aprūpes centrā dzīvojošo iespēju tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem;
2.3.9. nodrošināt iespēju klientiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem iesniegt sūdzības vai priekšlikumus par VSAC darbu un sociālo pakalpojumu kvalitāti;
2.3.10. pēc klienta vēlēšanās organizēt viņa garīgo aprūpi, atbilstoši konfesionālajai piederībai;
2.3.11. nepieciešamības gadījumā organizēt palīdzību klienta individuālo sociālo problēmu risināšanā;
2.3.12. organizēt VSAC maksas pakalpojumus, saskaņā ar Viļakas novada pašvaldības apstiprinātajiem tarifiem.

3. Iestādes struktūra
3. 1. VSAC darbu nodrošina
     3.1.1. administrācija;
     3.1.2. klientu aprūpes personāls;
     3.1.3. ēdināšanas personāls.
3. 2. VSAC darbu vada
     3.2.1. VSAC darbību vada iestādes vadītāja, kas rīkojas saskaņā ar likumiem normatīvajiem aktiem, MK noteikumiem un VSAC Nolikumu.
     3.2.2. VSAC vadītāju pieņem darbā un atbrīvo Viļakas novada Dome;
     3.2.3. VSAC vadītāja savas kompetences ietvaros un saskaņā ar šo Nolikumu:
·        vada un organizē VSAC administratīvo darbu, nodrošinot iestādes nepārtrauktību;
·        nosaka VSAC darbinieku kompetenci un atbildību;
·        pieņem un atbrīvo VSAC darbiniekus;
·        nodrošina VSAC personāla vadību;
·        atbild par VSAC piešķirtā finansējuma izmantošanu, atbilstoši Viļakas novada Domes apstiprinātajai ieņēmumu un izdevumu tāmei, nodrošinot racionālu budžeta līdzekļu izlietojumu;
·        sniedz Viļakas novada domes izpilddirektoram un atbildīgajiem darbiniekiem nepieciešamo informāciju un priekšlikumus par VSAC darbības jautājumiem;
·        pieņem lēmumus, rīkojumus par VSAC darbības jautājumiem;


4.Personas uzņemšanas, uzturēšanas un izrakstīšanas
kārtība iestādē

4.1.   VSAC tiek uzņemtas pensijas vecuma personas un pilngadīgas personas ar I un II grupas invaliditāti, kuras vecuma, funkcionālo vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt un, kurām dzīvesvieta deklarēta Viļakas novada administratīvajā teritorijā.
4.2.   VSAC sociālos pakalpojumus var saņemt krīzēs nonākušas personas darbspējīgā vecumā, kā arī personas no citām pašvaldībām, ja iestādē ir brīvas vietas un attiecīgā pašvaldība par personai sniegtajiem pakalpojumiem veic apmaksu pilnā apmērā.
4.3.   VSAC klienti tiek uzņemti uz noteiktu laiku (pagaidu sociālā aprūpe līdz 12 mēneši) vai uz pastāvīgu laiku.
4.4.   Ilgstošas sociālas aprūpes pakalpojumu saņemšanai VSAC persona iesniedz šādus dokumentus:
4.4.1.         personas rakstisku iesniegumu;
4.4.2.         ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību;
4.4.3.         invalīda un/vai pensionāra apliecības kopiju;
4.4.4.         personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;
4.4.5.         personu apliecinoša dokumenta kopija - pases kopija;
4.4.6.         personas ienākumu apliecinošus dokumentus;
4.4.7.         personas likumīgo apgādnieku ienākumus apliecinošus dokumentus, ja pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;
4.4.8.         sociālā dienesta lēmumu par sociālā pakalpojuma nepieciešamību, kurā uzrādās:
4.4.8.1.nepieciešamība ievietot personu VSAC;
4.4.8.2.līgumslēdzēju puses (maksātāji); Ja ievietošanas brīdī lēmums nav pieņemts, personas uzņemšana VSAC notiek uz garantijas vēstules pamata;
4.4.8.3.Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk tekstā VSAA) izziņa par pensijas apmēru.
Personas uzņemšana
4.5. Personu uzņemšana ir reģistrēta personu uzskaites žurnālā.
4.6. Uzņemot personu VSAC, tiek noslēgts līgums par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu un to apmaksas kārtību:
4.6.1. ja klienta par saņemto pakalpojumu maksā pilnā apmērā saskaņā ar Sociālā dienesta lēmumu par sociālo pakalpojumu apmaksu, tad VSAC vadītājs un klients noslēdz divpusējo līgumu;
4.6.2. ja klients pats nespēj samaksāt par pakalpojumu, tad par pakalpojumu maksā viņa apgādnieks vai radinieki. Šajā gadījumā starp klientu, viņa apgādnieku vai radinieku un VSAC noslēdz trīspusēju līgumu;
4.6.3. ja klienta apgādnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu, par pakalpojumu maksā tā pašvaldība, kura ir pieņēmusi lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību. Šajā gadījumā starp klientu, pašvaldību un VSAC noslēdz trīspusēju līgumu;
4.6.4. ja klienta apgādnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav atzīts par trūcīgu, bet viņa rīcībā esošie līdzekļi nav pietiekoši, lai samaksātu par pakalpojumu, tad apgādnieks maksā daļu no pakalpojuma maksas un pārējo sedz pašvaldība, kura ir pieņēmusi.
4.7. Katrai VSAC uzņemtajai personai iekārto personas lietu, kurā tiek iekļauti šādi dokumenti:
4.7.1.Sociālā dienesta lēmums par pakalpojuma piešķiršanu;
4.7.2.pakalpojuma saņemšanas pamatojums (iesniegums);
4.7.3.invaliditātes apliecinoša dokumenta kopija;
4.7.4.izziņa no VSAA par invaliditātes vai pensijas vecuma pensijas apmēru;
4.7.5.personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte;
4.7.6.līgums par sociālo pakalpojumu samaksas kārtību, līguma grozījumi vai papildinājumi;
4.7.7.pases kopija.
4.8. Persona, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, ar vadītāja piekrišanu var atstāt VSAC uz laiku ne ilgāk kā uz 1 mēnesi gadā, norādot faktisko atrašanās vietas adresi, tālruņa numuru.
4.8.1.šajā personas prombūtnes laikā, personai ir jāsedz visas uzturēšanās izmaksas VSAC, izņemot ēdināšanas pakalpojumus;
4.8.2.VSAC neapmaksā ceļa un uzturēšanas izdevumus ārpus iestādes.
Personas izrakstīšana
4.9. Personas izrakstīšanu no VSAC noformē VSAC vadītājs ar rīkojumu.
4.10. No VSAC personu izraksta:
4.10.1.pēc personas rakstiska iesnieguma, ja tā vēlas dzīvot pastāvīgi ārpus iestādes vai pāriet dzīvot uz citu sociālās aprūpes institūciju;
4.10.2.ja personu, kura saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nedrīkst dzīvot attiecīgajā sociālajā aprūpes institūcijā, pārvieto uz atbilstošu sociālās aprūpes institūciju vai specializētu ārstniecības iestādi;
4.10.3.ja personai atkārtotā pārbaudē nav pagarināta invaliditāte vai noteikta trešā invaliditātes grupa un persona nav sasniegusi pensijas vecumu;
4.10.4.ja persona sistemātiski pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus vai ar savu uzvedību apdraud citu klientu vai darbinieku veselību un dzīvību;
4.10.5.personu, kurai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami Sociālās aprūpes centra pakalpojumi un tos var nomainīt ar pakalpojumiem dzīvesvietā.
4.10.6.personas nāves gadījumā.
4.11. Ja personu izraksta no VSAC, personas rīcībā nodotais apģērbs jānodod atpakaļ, personisko apģērbu, kā arī tai piederošās mantas un dokumentus izsniedz šai personai. 
4.12. Neizmantoto naudu par uzturēšanos VSAC izmaksā Viļakas novada kasē no iestādes budžeta personai, vai nāves gadījumā - personas radiniekiem.

5.      VSAC darbības uzraudzība

5. VSAC darbības uzraudzību veic Viļakas novada Dome:
5.1.lemj par VSAC izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu;
5.2.lemj par VSAC Nolikuma apstiprināšanu un grozījumiem;
5.3.lemj par finanšu līdzekļu piešķiršanu;
5.4. lemj par VSAC vadītāja iecelšanu vai atbrīvošanu no amata, nosakot tā amatalgu, kā arī lemj par disciplinārsodu piemērošanu iestādes vadītājai;
5.5.nosaka VSAC darbinieku atalgojumu;
5.6.izvērtē VSAC darbības rezultātus, pieprasa VSAC vadītājai jebkuras ziņas par iestādes darbību;
5.7.lemj par VSAC sniegto maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu;
5.8.veic normatīvajos aktos noteiktās darbības.

6. VSAC manta un finanšu līdzekļi

6.1. VSAC finansē maksājumi par personu uzturēšanos Sociālās aprūpes centrā (ievietoto klientu pensijas 90 %) un apstiprinātais maksājums no savstarpējiem norēķiniem par klienta uzturēšanos no attiecīgās pašvaldības.
6.2. VSAC var būt citi ieņēmumi, kas izlietojami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdzekļi, kas iegūti veicot saimniecisko darbību un sniedzot maksas pakalpojumus.


7. Pārejas noteikumi

7.1. Ar šā nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Viļakas novada 22.04.2009. apstiprinātais sociālās aprūpes centra nolikums.
Viļakas novada domes priekšsēdētājs                                         S.Maksimovs